๑. ประวัติความเป็นมา

 

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐  

 

ที่ตั้ง

ตำบลกุดปลาดุก  เป็นหนึ่งใน ๑๙  ตำบล  ของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก  ตั้งอยู่ที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ห้วยตาก  ห่างจากตัวอำเภอเมืองและตัวจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร

อาณาเขต

ตำบลกุดปลาดุกมีเขตพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๖๔.๔๐  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๐,๒๕๐  ไร่

ทิศเหนือ                             ติดต่อ เขตเทศบาลตำบลนาวัง                

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ             ติดต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

ทิศตะวันออกเฉียงใต้                ติดต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

ทิศใต้                                ติดต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์,เทศบาลตำบลนายม,

                                      เทศบาลตำบลนาหมอม้า

ทิศตะวันตก                          ติดต่อ เขตเทศบาลตำบลโคกนาโก  จังหวัดยโสธร

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมีลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงๆต่ำๆ ดินร่วนปนทรายและลูกรังบางส่วน  แต่สามารถทำการเกษตรได้   

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

 ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น    ฤดู (แบบมรสุม)  คือ

-ฤดูร้อน  เริ่มประมาณช่วงเดือนมีนาคม จนถึงเดือนเมษายน  อากาศจะร้อนอบอ้าวมากช่วงที่มีอากาศร้อนจัด คือ เดือนเมษายน

-ฤดูฝน  เริ่มประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม  จนถึงกลางเดือนตุลาคม 

-ฤดูหนาว  เริ่มประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน  จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์  ช่วงที่มีอากาศหนาวจัด เดือนธันวาคม และ มกราคม 

 

-๑-

 

 

๑.๔  ลักษณะของที่ดิน

ดินร่วนปนทรายและลูกรังบางส่วน  แต่สามารถทำการเกษตรได้    

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำสำคัญในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกลำห้วยสำคัญที่ไหลผ่านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก  มีอยู่    สาย  ได้แก่  ลำห้วยยาง  ลำห้วยโป่งนอง  ลำห้วยไผ่ ลำห้วยคำพอก  ลำห้วยตาด ลำห้วยหนองกุง  ลำห้วยบักบ้า  

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้

สภาพโดยทั่วไป  สังคมป่าไม้ในพื้นที่จัดเป็นป่าเต็งรัง  และป่าดิบแล้ง 

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑  เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก  มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน  ๖,๐๖๓  คน  แยกเป็นชาย  จำนวน  ๓,๐๖๔  คน  แยกเป็นหญิง  จำนวน  ๒,๙๙๙  คน    

 

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

ชื่อกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านกุดปลาดุก

นายจำลอง  พิลาทอง

บ้านกุดปลาดุก

นายสมชาย  เผ่าศรี

บ้านวังแคน

นายเสวียน  ทองโสม

บ้านคำบอน

นายสุพัฒน์  หมั่นหินลาด

บ้านป่าติ้ว

นายรัศมี  สุวะศรี

บ้านป่าติ้ว

นายฉลาด  ศาลารมย์

บ้านนาสีนวน

นายประสิทธิ์  ไวยหงษ์

บ้านนาสีนวน

นายประสิทธิ์  บุญรำไพร

บ้านนาเมือง

นายละม้าย  จรูญกุล

๑๐

บ้านห้วยร่องคำ

นายสปอต  อินทรีย์

๑๑

บ้านป่าเตย

นายสมยง    ไชยเอก

๑๒

บ้านกุดน้ำคำ

นายบุญร่วม  สานนท์  (กำนัน)

 

๒.๒  การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก  วันที่ ๑๐ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก  วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตตำบลกุดปลาดุก  จำนวน  ๔,๗๒๑ คน

(ข้อมูล    เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙)   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

433930
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
948
867
5686
421805
21430
26078
433930

Your IP: 162.158.167.216
2021-10-22 22:47