ประชากร
.
ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก
  มีประชากรทั้งสิ้นจํานวน  ,๐๖๓
คน
แยกเป็นชาย
จํานวน
,๐๖๔
  คน
 
แยกเป็นหญิงจํานวน ๒,๙๙๙
คน
จํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
,๘๕๓
หลังคาเรือน ๑๒ หมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชากร(คน)
 
 
จํานวน
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
 
ชาย
 
หญิง
 
รวม
 
ครัวเรือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หลังคาเรือน)
 
 
 
บ้านกุดปลาดุก
 
๒๘๕
 
๒๗๗
 
๕๖๒
 
๑๙๔
 
 
 
 
บ้านกุดปลาดุก
 
๔๘๔
 
๔๙๗
 
๙๘๑
 
๒๘๒
 
 
 
 
บ้านวังแคน
 
๔๔๒
 
๔๑๘
 
๘๖๐
 
๒๔๖
 
 
 
 
บ้านคําบอน
 
๑๓๒
 
๑๓๐
 
๒๖๒
 
๗๘
 
 
 
 
บ้านป่าติ้ว
 
๓๑๗
 
๒๙๗
 
๖๑๔
 
๑๗๒
 
 
 
 
บ้านป่าติ้ว
 
๑๙๙
 
๒๐๗
 
๔๐๖
 
๑๓๓
 
 
 
 
บ้านนาสีนวน
 
๒๖๙
 
๒๔๗
 
๕๑๖
 
๑๓๗
 
 
 
 
บ้านนาสีนวน
 
๒๑๗
 
๒๔๒
 
๔๕๙
 
๑๒๙
 
 
 
 
บ้านนาเมือง
 
๒๔๕
 
๒๑๕
 
๔๖๐
 
๑๘๔
 
 
 
 
๑๐
บ้านห้วยร่องคํา
 
๑๒๘
 
๑๒๗
 
๒๕๕
 
๘๒
 
 
 
 
๑๑
บ้านป่าเตย
 
๘๘
 
๙๐
 
๑๗๘
 
๖๐
 
 
 
 
๑๒
บ้านกุดน้ําคํา
 
๒๕๘
 
๒๕๒
 
๕๑๐
 
๑๙๐
 
 

 


  

 
รวม
 
 
,๐๖๕
,๙๙๙
 
,๐๖๓
,๘๘๗
.๒ ช่วงอายุและจํานวนประชากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงอายุ
 
ชาย
 
 
หญิง
 
รวม
 
(ปี)
 
(คน)
 
 
(คน)
 
(คน)
 
ทารก-๖ ป
 
๒๔๘
 
 
๒๓๖
 
๓๕๓
 
-๑๒ ป
 
๒๓๕
 
 
๒๐๖
 
๔๔๑
 
๑๓-๑๗ ป
 
๒๑๔
 
 
๒๐๐
 
๔๑๔
 
๑๘-๖๐ ป
 
,๐๗๑
 
 
,๙๗๖
 
,๐๔๗
 
๖๐
  ปีขึ้นไป
 
๒๙๔
 
 
๓๘๐
 
๖๗๔
 
รวม
 
,๐๖๔
 
 
,๙๙๙
 
,๐๖๓

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

433886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
904
867
5642
421805
21386
26078
433886

Your IP: 162.158.167.216
2021-10-22 22:16