วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกและนายวิชา ธรรมชาติ ประธานสภา เข้าร่วมการประชุมสภาพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

เรื่องเพื่อพิจารณา

1 . ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 แปรบัญญัติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2.วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบร่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองคืการบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ประจำปี พ.ศ.2567

3.ญัตติขอพิจารณาข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันำบัดน้ำเสียในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

4.ญัตติขอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 (กองการศึกษา)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกและนายวิชา ธรรมชาติ ประธานสภา เข้าร่วมการประชุมสภาพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

เรื่องเพื่อพิจารณา

1 .ญัตติขอพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

2.ญัตติให้ความเห็นชอบรับรองและลงนามในบันบึกข้อตกลงรับโอน

สินทรัพย์บ่อบาดาลตามโครงการการขุดเจาะบ่อวบาดาลตามงบประมาณรายจ่ายปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.ญัตติขอพิจารณาขอใช้ที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (สปก.)

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกและนายวิชา ธรรมชาติ ประธานสภา เข้าร่วมการประชุมสภาพร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างระเรียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

1826309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1851
4355
8462
1807697
8462
64315
1826309

Your IP: 162.158.107.41
2023-10-03 18:45

facebook อบต.กุดปลาดุก