วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก และคณะผู้บริหาร มอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก นายเจริญ ทองจันทร์ ยังคงเดินหน้าและมุ่งเน้นรณรงค์การทำความสะอาดเข้มภายในสำนักงาน ทั้งด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทุกส่วนทุกห้อง โดยกำหนดพื้นที่และมอบให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยหลักการ 5 ส. ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในองค์กร หน่วยงาน การจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ตามด้วย กิจกรรม Big Cleaning Day ในทุกๆวัน

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้รองปลัด อบต. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในจุดต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตลอดจนภาชนะในครัวเรือนประชาชนบ้านป่าเตย หมู่ 11 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตลอดจนภาชนะในครัวเรือนประชาชนบ้านกุดปลาดุก หมู่ 1 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหา

กษัตริย์ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์สามัคคี ของหน่วยงาน บุคลากร และร่วมถึงกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกสวนสมุนไพร

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การรับบริการผ่านออนไลน์

แบบจองคิวขอรับ    แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์   

qr-code      

จำนวนเข้าชม

1809499
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
892
910
1802
1797217
55967
51928
1809499

Your IP: 172.70.142.251
2023-09-25 18:16

facebook อบต.กุดปลาดุก