ประชาสัมพันธ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอนุชา พรมพา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา

เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ถนนกลางหมู่บ้านกุดปลาดุก ครั้งที่ 3

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

           ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ หมวด ๕ ข้อ ๘๙/๑ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณหรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ นั้น

           เพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จึงขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และรายละเอียดอื่น ดังต่อไปนี้

          ๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) http://www.tambonkudpladuk.go.th/

          ๒. หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน  045 525 470

          ๓. เจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือ คือ นางอนันท์ญา  แสงแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัด โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 3092 9159

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

การประชุมคณะทำงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะและรวบรวมข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

จำนวนเข้าชม

740731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1279
2350
13692
710790
42750
50324
740731

Your IP: 162.158.162.50
2022-05-20 13:28

facebook อบต.กุดปลาดุก